تقویت روحیه مشارکت و کمک به پیشرفت تیم در سازمان یکی از ارکان مهم و باارزش به‌شمار می‌رود. روحیه‌ای که با آن همکاران به جای رقابت ناسالم، پیشرفت تیم را با همکاری و مشارکت خود با افراد آن امکان‌پذیر می‌کنند. کودوس با استفاده از قابلیت “رویدادهای داوطلبانه” این فرصت را برای سازمان‌ها و افراد آن فراهم کرده است؛ چرا که پیشرفت و رضایت سازمان و افراد آن اهمیت دارد.