قیمت‌گذاری

پلن‌های اشتراک کودوس به ازاء هر کاربر در ماه

استارتاپ ها (تا 10 نفر)     |    شرکت‌های کوچک (تا 50 نفر)     |    شرکت‌های متوسط (تا 100 نفر)     |    شرکت‌های بزرگ (تا 200 نفر)     |    شرکت‌های بزرگ (تا 500 نفر)

 

استارتاپ ها (تا 10 نفر)

یک ماهه

تا 10 نفر

2,750,000 ریال

سه ماهه

تا 10 نفر

8,250,000 ریال

شش ماهه (5% تخفیف)

تا 10 نفر

15,675,000 ریال

یکساله (10% تخفیف)

تا 10 نفر

29,700,000 ریال

شرکت های کوچک (تا 50 نفر)

یک ماهه

تا 50 نفر

13,750,000 ریال

سه ماهه

تا 50 نفر

41,250,000 ریال

شش ماهه (5% تخفیف)

تا 50 نفر

78,375,000 ریال

یکساله (10% تخفیف)

تا 50 نفر

148,500,000 ریال

شرکت های متوسط (تا 100 نفر)

یک ماهه

تا 100 نفر

27,500,000 ریال

سه ماهه

تا 100 نفر

82,500,000 ریال

شش ماهه (5% تخفیف)

تا 100 نفر

156,750,000 ریال

یکساله (10% تخفیف)

تا 100 نفر

297,000,000 ریال

شرکت های بزرگ (تا 200 نفر)

یک ماهه

تا 200 نفر

55,000,000 ریال

سه ماهه

تا 200 نفر

165,000,000 ریال

شش ماهه (5% تخفیف)

تا 200 نفر

313,500,000 ریال

یکساله (10% تخفیف)

تا 200 نفر

594,000,000 ریال

شرکت های بزرگ (تا 500 نفر)

 

یک ماهه

تا 500 نفر

110,000,000 ریال

سه ماهه

تا 500 نفر

330,000,000 ریال

شش ماهه (5% تخفیف)

تا 500 نفر

627,000,000 ریال

یکساله (10% تخفیف)

تا 500 نفر

990,000,000 ریال
فرم ثبت جلسه مشاوره و یا استعلام قیمت برای سازمان‌های بزرگ بیشتر از 500 نفر پرسنل