یکی از مهم‌ترین بخش‌‌های سیستم برای مدیران، دریافت و مشاهده گزارشاتی است که بررسی و بازنگری روی آنها، می‌تواند تاثیر بسزایی روی اقدامات جاری و مسیر منابع انسانی و مدیریت شرکت و سازمان در آینده داشته باشد.

⚠️ بازه زمانی پیش‌فرض گزارشات، یک هفته اخیر است. در صورت تمایل به تغییر آن، می‌توانید از قابلیت فیلتر در این بخش استفاده نمایید.

از جمله گزارشاتی که در حال حاضر در سیستم وجود دارد عبارتند از:

1- میانگین وضعیت حال افراد

این گزارش در حال حاضر به صورت نمودار خطی نمایش داده شده و وضعیت تغییر روحیه و حال افراد را در بازه زمانی دلخواه نمایش می‌دهد. مدیران می‌توانند نقاط حساس و تغییر را در این نمودار شناسایی و مشاهده کنند و نسبت به آن اقدامات لازم را انجام دهند. به عنوان مثال اگر حال افراد یکباره از عالی به بد تغییر کرده، نیازمند بررسی و اقدامات بیشتر است.

2- میانگین وضعیت لیبل

این گزارش در حال حاضر به صورت نمودار راداری و میله‌ای قابل مشاهده بوده و وضعیت مساعد بودن شرایط لیبل‌ها را از دید کارمندان نمایش می‌دهد. در نمودار میله‌ای، هرچه تعداد بازخوردهای مثبت نسبت به یک لیبل بیشتر باشد، نمودار میله‌ای آن نسبت به دیگر لیبل‌ها بالاتر بوده و در نمودار راداری، شاخص مربوط به رادار آن از مرکز دورتر است. به عنوان مثال همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، وضعیت “سرویس ایاب ذهاب” مساعد بوده و این “امکانات رفاهی” است که نیاز به توجه و بازنگری دارد.

3- درصد تبادل و محبوبیت ارزش‌ها

این گزارش که هم به صورت نمودار میله‌ای و هم دایره‌ای است، نشان‌دهنده درصد تبادل و حجم توجه افراد به هر یک ارزش‌ها در بازه زمانی مربوط بهش است. به عنوان مثال همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، در تیر ماه، 35 درصد تبادل کارت‌ها و ارزش‌ مربوط به همدلی است.

4- تبادل ارزش‌ها

این گزارش که در حال حاضر به صورت نمودار میله‌ای است میزان تبادل و تعداد کارتهای دریافتی و ارسالی هر کاربر را در شرکت نمایش می‌دهد.

5- بیشترین ارسال/دریافت کارت هدیه

این گزارش که به صورت نموداری میله‌ای است به ترتیب افرادی با بیشترین ارسال/دریافت کارت هدیه را لیست کرده و نمایش می‌دهد.